درمان جایگزین با دارو – درمان به کمک دارو تا آنجا که به NA مربوط می‌شود: کمک به اعضا برای بقا


 

درمان جایگزین با دارو – درمان به کمک دارو تا آنجا که به NA مربوط می‌شود: کمک به اعضا برای بقا

پیش زمینه

ما گفتگوهایی حول وحوش درمان با جایگزین دارو یا درمان به کمک دارو (DRT/MAT) برای دهه‌ها داشته‌ایم، اما ما در مورد این موضوع یک موضع واحد نداریم. گروه‌های بسیاری هنوز در کش و قوس هستند چگونه با معتادانی که تحت درمان با کمک دارو هستند برخورد کنند. مهّم است که ما این گفتگوها را داشته باشیم زیرا که این مسائل از بین نمی‌روند؛ دارو بیشتر أوقات قسمتی از درمان است. احساسات فردی ما هر چه باشد، لازم است در نظر بگیریم که چگونه پیام را برسانیم و هدف اصلی مان را در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم جلو ببریم.